logo
Québec


Matane-Matapédia


Député(e): Pascal Bérubé (PQ)

Dernière mise à jour : 14 mars 2023

PQ solide
Matane-Matapédia 70% ± 8% PQ 18% ± 6% CAQ 5% ± 3% PCQ 5% ± 3% QS PQ 2022 67,4% Projection du vote | 14 mars 2023
50% 100% Matane-Matapédia >99% PQ <1% CAQ <1% PCQ Probabilités de victoire | 14 mars 2023


Projection du vote | Matane-Matapédia

PQ 70% ± 8% CAQ 18% ± 6% QS 5% ± 3% PCQ 5% ± 3% Projection du vote % | Matane-Matapédia 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Élection 2022 PQ CAQ QS PCQ

Probabilités de victoire | Matane-Matapédia

PLQ <1% PQ >99% CAQ <1% QS <1% Probabilité de victoire 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Élection 2022 PLQ PQ CAQ QS

Historique récent | Matane-Matapédia2014 2018 2022 Proj. PQ 61,2% 69,4% 67,4% 70% ± 8% CAQ 10,2% 11,4% 17,4% 18% ± 6% PCQ 0,0% 0,5% 7,8% 5% ± 3% QS 5,1% 5,7% 4,9% 5% ± 3% PLQ 22,8% 11,3% 2,1% 2% ± 2%