logo
Québec


Hull


Député(e): Suzanne Tremblay (CAQ)

Dernière mise à jour : 14 mars 2023

CAQ probable
Hull 34% ± 7% CAQ 25% ± 7% PLQ 24% ± 7% QS 12% ± 4% PQ 5% ± 3% PCQ CAQ 2022 34,6% Projection du vote | 14 mars 2023
50% 100% Hull 93% CAQ 4% PLQ 3% QS Probabilités de victoire | 14 mars 2023


Projection du vote | Hull

PLQ 25% ± 7% PQ 12% ± 4% CAQ 34% ± 7% QS 24% ± 7% PCQ 5% ± 3% Projection du vote % | Hull 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Élection 2022 PLQ PQ CAQ QS PCQ

Probabilités de victoire | Hull

PLQ 4% PQ <1% CAQ 93% QS 3% Probabilité de victoire 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Élection 2022 PLQ PQ CAQ QS

Historique récent | Hull2014 2018 2022 Proj. CAQ 10,9% 26,4% 34,6% 34% ± 7% PLQ 55,2% 33,7% 25,9% 25% ± 7% QS 11,0% 18,5% 20,7% 24% ± 7% PQ 21,8% 13,6% 9,8% 12% ± 4% PCQ 0,0% 1,5% 6,9% 5% ± 3%